انجمن تخصصی هوانوردی ایران

نسخه‌ی کامل: رئيس پزشكی هوايی سازمان هواپيمايی كشوری منصوب شد
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
طی حكمی از سوی رييس سازمان هواپيمايی كشوری، كوروش سليمانی به سمت مشاور و رئيس پزشكی هوايی سازمان هواپيمايی كشوری منصوب شد.
رضا جعفرزاده مدير روابط عمومي سازمان هواپيمايی كشوری با اعلام اين خبر گفت: مهندس عابدزاده فعاليت های آتی رئيس گروه پزشكی هوايی را در چند محور همچون نظارت بر امور پزشكی هوايی و فعاليت های پزشكان هوايی ارزياب، معاين و انتخاب پزشكان مربوطه، نظارت برموارد بهداشتی، كيترينگ شركت های هواپيمايی، نظارت بر آموزش و پايش در خصوص حمل و نقل بيماران در پرواز و تجهيزات پزشكی داخل هواپيماها، حضور در كميسيون بررسی سوانح عندالزوم flit ght test -  Medical، انجام مميزی از شركتهای هواپيمايی، برنامه ريزی در خصوص آموزش و پژوهش در حوزه پزشكی هوايی، عوامل انسانی CRM  ،SMS مورد تاكيد قرار داده است.
وی همچنين گفت: در اين حكم  ابراز اميدواری شده تا با جديت در موارد فوق سطح صلاحيت پزشكی هوايی سازمان ارتقاء و شاهد افزايش ضريب ايمنی در پروازها باشيم.

منبع : CAO