انجمن تخصصی هوانوردی ایران

نسخه‌ی کامل: نسخه پيش نويس مقررات هوانوردی در حوزه عمليات پرواز منطبق با قوانين EASA تدوين شد
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
معاون استاندارد پرواز سازمان هواپيمايی كشوری از تدوين نسخه پيش نويس الگو و پيكره جديد مقررات هوانوردي در حوزه عمليات پرواز مقارن با دهه مبارك فجر خبرداد.
به گزارش روابط عمومی سازمان هواپيمايی كشوری، محمد جواد تقوايی اظهارداشت: با آغاز فصل نوين در صنعت هوانوردی كشورمان در دوران پسا تحريم و به منظور توسعه همگون و متوازن ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری صنعت، ارتقا ايمنی و كاهش نرخ حوادث و سوانح هوايی، نسخه پيش نويس الگو و پيكره جديد مقررات هوانوردی در حوزه عمليات پرواز مبتنی بر ساختار مقررات آژانس ايمنی هوانوردی اروپا (EASA) جهت بهره برداری ذينفعان و ارائه نقطه نظرات و پيشنهادات بر روي پايگاه اينترنتی سازمان هواپيمايی كشوری قرار گرفت.
وي با اشاره به ضرورت و ايجاب بازنگری و به روز رسانی مقررات هوانوردی كشور گفت: با عنايت به فرمايشات مقام معظم رهبری پيرامون نقش و جايگاه صنعت هوانوردی كشور ذيل اهداف سند چشم انداز 1404 و ديگر اسناد بالادستی در خصوص اخذ رتبه نخست منطقه به جهات كمی و كيفی، ضرروی است همزمان با تجهيز و نوسازی ناوگان هوايی كشور درحوزه عمليات پرواز، محتوا و ساختار قوانين و مقررات نيز با توجه به اقتضائات و الزامات ملی و بين المللی صنعت به روز رسانی شود.
رئيس كارگروه تدوين مقررات و شيوه نامه های هوانوردی افزود: از سوی ديگر با توجه به رهايی كشور از قيود تحريم ها و همچنين فرصت های پيش رو در دوران پسا برجام برقراری و حفظ تعادل و تناظر منطقی فی مابين زيرساخت ها همگام با رشد كمی تجهيزات و سخت افزار ها از اهميت به سزايی برخوردار است.
تقوايی تصريح كرد: بازنگری و به روزرسانی قالب و ساختار مقررات و شيوه نامه ها نقش راهبردی در نحوه اجرا، نظارت و پايش امور صنعت هوانوردی خواهد داشت.
معاون استاندارد پرواز سازمان هواپيمايی كشوری ادامه داد: حسن انجام و اجرای امور در حوزه فناوری های برتر نيازمند ارائه تعريف و تصريح مقررات و دستورالعمل های كارآمد و جامع است كه متعاقبا در مرحله پايش و نظارت نيز ميزان انطباق و افتراق عملكرد مجريان و متصديان مبتنی بر قوانين و مقررات موجود مورد بررسی و ارزيابی قرار خواهد گرفت.
وي افزود: به همين منظور ضمن تشكيل كارگروه تدوين مقررات و شيوه نامه های هوانوردی فرآيند تدوين و اصلاح مقررات و رويه های عمليات پرواز براساس رويكرد تطبيقی با بومی سازی الگو و ساختار مقررات آژانس ايمنی هوانوردی اروپا جهت انطباق حداكثری مقررات ملي كشور با الزامات و قوانين بين المللی و به حداقل رساندن وجه افتراق با حضور مديران و كارشناسان مجرب سازمان و مشاركت نخبگان و خبرگان صنعت آغاز شد.
تقوايی با بيان اينكه هم اكنون بازنگری و تدوين مقررات عمليات پرواز در حال انجام و پيگيری است افزود: بدون شك مشاركت فعال مديران و كارشناسان صنعت هوانوردی فارغ از تعلقات صنفی و ارائه پيشنهادات و انتقادات سازنده، فرايند اصلاح رويه ها و ارتقا استانداردهای عمليات را تسريع و تسهيل می كند.
گفتنی است؛ علاقه مندان می توانند براي ارائه نقطه نظرات و پيشنهادات و همچنين دريافت برنامه زمان بندي جهت اجرا و پياده سازي الگو مقرراتي جديد به پورتال سازمان هواپيمايی كشوری مراجعه كنند.

منبع : CAO.IR